5 minuten leestijd

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ik aanbied. Onder andere bij aanmelding word je gewezen op deze algemene voorwaarden.

Aanmelding

Aanmelding voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

Voorafgaand aan de training vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toegezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.

De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.

Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Annulering In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

  • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
  • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
  • Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de training is 10% van de kosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen de vijf en drie weken weken vóór aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht
  • Bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • Annulering dient schriftelijk te geschieden. Dat kan via mijn contact formulier of direct naar [email protected]
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
  • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen
  • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen behandeld. Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten

Wendy Kortekaas Mindfulness Trainingen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

© 2023 Wendy Kortekaas - Gecertificeerd bij VVM onder registratienummer 2022-9 - KVK: 89302796 - Algemene voorwaarden - Website door Jordy van den Aardweg